சிராங்கூன் டைம்ஸ் ஏப்ரல் இதழில் “கனவு ராஜ்யம் ” சிறுகதை

ஷாநவாஸ்: 


அ-புனைவின் புனைவு (Non fiction-fiction) என்ற உத்தியில் எழுதப்பட்ட கதை. (என் கதைகள் பலவும் அந்த உத்தியில் உருவானவையே) வரலாறு அல்லது செய்தியை புனைவில் ஊற்றி எழுதுவது அ-புனைவின் புனைவு. 
அ-புனைவின் புனைவை அறிந்து கொள்ள சிராங்கூன் டைம்ஸ் வாசகர்கள்/ எழுத்தாளர்கள் அறிந்து கொள்ள விரும்பினால் நான் என் காதலினால் என்ற என் மின்னுலை இலவசமாக அளிக்கிறேன்-

சந்தாஆசிரியர் குழுவாட்ஸ் ஆப் வாசகர்கள்