முக அடையாளத் தொழில்நுட்பத்தை ஒரு சேவையாகப் பயன்படுத்தும் சோதனைத் திட்டம்

சிங்கப்பூர் அரசாங்கம், Face verification எனப்படும் முக அடையாளத் தொழில்நுட்ப முறையை ஒரு சேவையாக வழங்கத் தயாராகிவருகிறது.

சந்தாஆசிரியர் குழுவாட்ஸ் ஆப் வாசகர்கள்