முக அடையாளத் தொழில்நுட்பத்தை ஒரு சேவையாகப் பயன்படுத்தும் சோதனைத் திட்டம்

சிங்கப்பூர் அரசாங்கம், Face verification எனப்படும் முக அடையாளத் தொழில்நுட்ப முறையை ஒரு சேவையாக வழங்கத் தயாராகிவருகிறது….

This content is for paid members only.
Login Join Now