சிங்கப்பூரில் மனிதப் புத்தகம்

புத்தகங்களை வாசிக்கும்போது நமக்கும் எழுத்தாளருக்கும் மௌனமாக ஒரு தொடர்பு இருந்துகொண்டே இருக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக,

This content is for paid members only.
Login Join Now