நிறப்பிரிகை

நூறாண்டுகள் கழிந்தபின், அவரது புகழ்பெற்ற The Road Not Taken (1915) கவிதையை, வலை கட்டி ஒருவரும், கட்டாமல் இருவரும் என மூன்றுபேர் இங்கே தமிழில் விளையாடுகின்றனர்.

This content is for paid members only.
Login Join Now