பள்ளிக்கிடையும் பெருநகர்த் தனிமையும்

வாழ்க்கைய வாழ்ந்து தீர்த்துவிட பொறுமை எவ்வளவு அவசியமாகிறது மனிதனுக்கு. புழுவுக்கு ஒரு இலையைத் தின்று முடிக்க ஒருநாள் ஆகலாம். ஆனால் தின்று முடித்தும் அமைதியாகி விடும்.

This content is for paid members only.
Login Join Now