மழை,மரம்,மனது!

மழை மரங்களைப் போலவே நினைவுகளையும் படபடக்கச் செய்கிறது. சுட்டெரிக்கும் வெயிலுக்கோ சுழன்றடிக்கும் காற்றுக்கோ அந்தத் தன்மை இல்லை. மழையின் சக்தி பழைய பாடல்களுக்கும் இருக்கிறது.

This content is for paid members only.
Login Join Now