சாமானிய சிங்கப்பூரர் படைத்த சரித்திரம்.,

சிங்கப்பூரில் டிசம்பர் 8, 1941 காலையில் முதல் குண்டு விழுந்தது. அன்று எடுக்கப்பட்ட ஒளிப்படங்களைப் பார்த்தால் ஒன்று தெளிவாகத் தெரிகிறது; இராஃபிள்ஸ் பிளேசில் சிதிலங்களை அகற்ற உதவிக்கொண்டு அப்படங்களில் நிறைந்திருப்பவர்கள் பொதுமக்களே.

This content is for paid members only.
Login Join Now