சிங்கப்பூர் தாம்பூலம்

வெற்றிலை பாக்குப் போடுவது ஆயிரமாயிரம் ஆண்டுகளாக ஆசியாவில் இருந்துவருகிறது. தென்கிழக்காசியாவில் ஒருகாலத்தில் அப்பழக்கம் ஒரு சமுதாயத் தேவையாகவே இருந்துள்ளது. மலாய் மொழியில் மக்கான் சீரே (makansirih) என்று அழைக்கப்பட்ட இப்பழக்கம்,

This content is for paid members only.
Login Join Now