திக்கெட்டும் தீமிதி

0
473

தீமிதி கடவுளின் மீதான பக்தியைத் தனக்குத்தானே உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவும், வேண்டுதலை நிறைவேற்றுவதற்கும், வேண்டிக்கொள்வதற்கும், கடவுளின் மீதான தம் நம்பிக்கையை, அன்பை கடப்படுத்துவதற்காகவும் பெரும்பாலும் நிறைவேற்றப்படுகிறது.

This content is for paid members only.
Login Join Now