துயில்குகை தரிசனங்கள்

ஆழ்ந்த உறக்கத்திலிருந்து மீள்கையில் சில கனவுகள் மயிலிறகாய் வருடியதுண்டு. சில கனவுகள் எங்கே அன்றைய நிம்மதி போய்விடுமோ என்ற பதற்றத்தை அளித்து, கைபேசி ‘அலார’த்தை அமைதிப்படுத்த, விழிக்க வைத்ததும் உண்டு.

This content is for paid members only.
Login Join Now