வஞ்சிக்கும் நிஜம்

பெண்களுக்கு நடக்கும் வன்முறைகளும் அக்கிரமங்களும் நாள்தோறும் நாம் செய்திகளில், வேலையிடத்தில், நண்பர்களின் மூலம் கேள்விப்படுகின்றோம், முகம் சுளிக்கின்றோம், வேதனைப் படுகின்றோம், பாதிக்கப் பட்டவர்களுக்காகக் கடவுளை வேண்டுகிறோம்.

This content is for paid members only.
Login Join Now