எட்டாவது பில்லியன் குழந்தையின் கேள்வி

0
295

பருவநிலை மாற்றத்திற்கான ஐக்கிய நாடுகளின் கூட்டமைப்பு (UNFCCC- United Nations Framework Convention on Climate Change) ஆண்டுதோறும் மாநாடு நடத்திவருகிறது.

This content is for paid members only.
Login Join Now