கவிதை

0
300

சில வண்ணங்கள் ஏறியதும்
நான் அனைவராலும் விரும்பப்படும்,
பாடவும் கூத்தாடவும் கூடிய ஒரு தோல்பாவையாகிறேன்.

This content is for paid members only.
Login Join Now