காயா கோப்பியுடன்….

இது எனது மூன்றாவது சிங்கப்பூர்ப் பயணம். முதலிரண்டு முறை இருந்த ஊர்சுற்றும் பரபரப்பும், ஊருக்கு ஏதேனும் வாங்கிச்செல்ல வேண்டிய ஆர்வமும்….

This content is for paid members only.
Login Join Now