சிங்கப்பூர்த் தமிழரின் ‘கம்போங் துமாசிக்’

பழந்தமிழர்கள் இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்ந்தனர். சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாத்தனர். ஏரி, குளங்களைப் பராமரித்து நீர் மேலாண்மை செய்தனர்.

This content is for paid members only.
Login Join Now