நினைவோ ஒரு பறவை தக்குவா பா தமிழ்க் கல்வெட்டு

தக்குவா பாவில் தமிழ் வணிகர்கள் பலங்கொண்டக் குழுவினராக வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்று கல்வெட்டு ஒன்றில் காணப்படுகிறது

This content is for paid members only.
Login Join Now