காலத்தால் அழியாத காவியமான கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் நாடகவடிவத்தை, சிங்கப்பூரில் நேற்று கண்டுகளிக்க வாய்த்திருந்தது ...

சந்தாஆசிரியர் குழுவாட்ஸ் ஆப் வாசகர்கள்