நினைவோ ஒரு பறவை… விரிக்கும் அதன் சிறகை… ‘இனியவன்’ உதுமான் கனி நினைவுகள் – கனடா மூர்த்தி

அந்த நிகழ்வின் பின்னர் அவர் எனக்கு ஒரு உடன்பிறவா சகோதரன்போல ஆகிக்கொண்டார். இந்த அன்பு எப்படி ஏற்பட்டது என்று இன்னும் என்னால் புரிந்துகொள்ள முடியவில்லை.

This content is for paid members only.
Login Join Now