வண்ணமயில்

மயில் சிலந்தி (Peacock Spider) எங்கெங்கு சிலந்திகள் இருக்கின்றன என்று தேடிச் செல்வதுதான் டாக்டர் ஜர்கன் ஓட்டோவின் (Dr. Jurgen c Otto) பொழுதுபோக்கு. அவர், உலகப் புகழ் பெற்ற சிலந்தி ஆராய்ச்சியாளர். புதிய சிலந்தி இனங்களைத் தேடி பத்து வருடமாக ஆஸ்திரேலிய காடுகளில் அலைந்துகொண்டிருந்தார். சமீபத்தில் ஓட்டோ, மேற்கு ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள காடுகளிலிருந்து ஐந்து புதிய சிலந்தி இனங்களைக் கண்டுபிடித்தார். அழகான இந்தச் சிலந்திகளுக்கு ‘மயில் சிலந்திகள்’ என்று பெயரிட்டிருக்கிறார். அவற்றில் ஒன்றுதான் இது. தன்…

This content is for paid members only.
Login Join Now