மலாக்காப் பிரவேசத் திரட்டு-4- செய்கு இசுமாயில் பாதங்கண்டதும் முறாது நிறைவேற்றியதும்

0
303

“கண்டு ஆனந்தமுற செண்டு மலாக்காவுக்

காகி நா மாகி- நகர்

கம்பங்கிள்ளான் சிங்கப்பூரையும் விட்டு நாளாகி மிக வாகி”

This content is for paid members only.
Login Join Now