எதிர்பார்த்த வளர்ச்சியை எட்டுவது சவாலாக இருக்குமா?

0
103

சிங்கப்பூர் நாணய ஆணையம் (எம்ஏஎஸ்) மேற்கொண்ட காலாண்டு ஆய்வானது சிங்கப்பூர் பொருளாதாரம்
5 சதவீதம் முதல் 6.9 சதவீதம் வரை விரிவடையும் என்று மதிப்பிட்டிருந்தது.

This content is for paid members only.
Login Join Now