செவ்வாய் மொழி – தமீம் அன்சாரி

வரலாற்றில் ராணுவம், பொருளாதாரம், அறிவியல், மதங்கள், மருத்துவம், தொழில்புரட்சி, ஊடகம் போன்ற சக்திகளால் பல மொழிகள் உலகை வடிவமைத்து ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன.

This content is for paid members only.
Login Join Now