7 அமைச்சுகளில் புதிய அமைச்சர்கள் பணியைத் தொடங்கினர்

0
165

இன்று முதல் சிங்கப்பூர் அரசின் 15 அமைச்சுகளில் 7 அமைச்சுகள் புதிய அமைச்சர்களின் கீழ் இயங்குகின்றன. இந்த மாற்றங்கள் புதிய அனுபவத்துக்கு வழிவகுக்கும்.

This content is for paid members only.
Login Join Now