மலாக்காப் பிரவேசத் திரட்டு- 6- பாய லேபார் பங்களாவின் அலங்காரச் சிந்து

0
140

வீட்டுக்கு வந்தவர்களுக்கு எல்லாம் வகை வகையாக பிரியானி, கொளுமம் புலா (புலவு வகை), முருகிப் புலா, மிட்டா புலா, சீனி பிரினி, கறிகளும், குருமா, கிச்சடிகளும் அளிக்கப்பட்டதாம்.

This content is for paid members only.
Login Join Now