அன்னமும் அறமும் – ஷாநவாஸ்

0
183

2002-ல் ஜாம்பியா, மரபணு மாற்றப்பட்ட உணவை மறுத்து, திருப்பி அனுப்பியது. அமெரிக்க அதிகாரி சொன்னார், ‘‘பிச்சைக்காரர்களுக்குத் தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை இல்லை’’ என்று.

This content is for paid members only.
Login Join Now