கவி அலைகள் | பாண்டித்துரை கவிதைகள்

பெரும் நகரத்தின் வீடுகள்
ஒப்பாரிக்கான பாடலொன்றைப் புதைத்து
சில மெளனங்களால் கட்டப்பட்டது.

This content is for paid members only.
Login Join Now