கவி அலைகள் | வளைவுகள் | ஹரிணி

0
202

நதிகள் இரண்டாய்ப் பிரிந்து
ஒன்றாய் இணைவது போல்
நம்
இவ்விரு வளைவுகளும் சேரும்
ஓர் முனையில்!

This content is for paid members only.
Login Join Now