சிங்கப்பூரிலிருந்து ஒரு சங்கப்பாடல் | எம்.கே.குமார்

நலம்கொள் நன்னெஞ்சே; நலம்கொள்
இது நீ கொண்ட முடிவு.

This content is for paid members only.
Login Join Now