எம்.கே.குமாரின் ‘சூரியன் ஒளிந்தணையும் பெண்’ | கவிதை விமர்சனம் | கணேஷ்பாபு

0
258

தவொரு ஒற்றைப்படையான விளக்கமும் கிடையாது என்பதை உணர்ந்துகொள்வதற்கு சில காலம் தேவைப்படுகிறது. அல்லது அவனைப் போலவே அதே கேள்வியுடன் பயணித்து அனுபவத்தில் விடை கண்ட ஒருவரின் பழக்கம் தேவையாகிறது.

This content is for paid members only.
Login Join Now