மண்மணம் | சிங்கப்பூர் பேச்சுத் தமிழ் | பேச்சுவழக்கியம் | Colloquialism

சிங்கப்பூரின் மண்வாசனையைக் கமழச் செய்யும் தமிழ்ச்சொற்கள் என்னென்ன? இங்கே புழங்கப்படும் தனித்துவமான சொற்கள் யாவை? அவை தமிழ்ப்பேச்சில் கலந்ததன் பின்னணி என்ன?

This content is for paid members only.
Login Join Now