குறைந்தபட்சக் கடமையாற்றல்

குறைந்தபட்சக் கடமையாற்றல் பழைய கள்தான், அதை Quiet Quitting என்ற புதிய மொந்தையில் அடைத்துள்ளனர்.,

This content is for paid members only.
Login Join Now