சிங்கப்பூர் சுகப்பிரசவம் இல்ல

ஆங்கிலோ-டச்சு ஒப்பந்தப்படி (1824) பென்கூலின் குடியேற்றப் பகுதியை 1825 மார்ச் 1இல் பிரிட்டிஷார் டச்சுக்காரரிடம் ஒப்படைத்த தருணத்தில் .,

This content is for paid members only.
Login Join Now