உணவுப் பாதுகாப்பில் மக்கள் பங்காற்றவேண்டும்- பிரதமர் லீ

0
149

உள்ளூர் பண்ணைகள் நாம் உண்ணும் உணவின் ஒரு பகுதியை வழங்குவது, நமது உணவு பாதுகாப்பை பலப்படுத்துகிறது. இது உணவு இறக்குமதியை முழுக்க நாடியுள்ளதைக் குறைக்கிறது.

This content is for paid members only.
Login Join Now