பழங்காலத்தில் விபத்துக்குள்ளான கப்பல்களின் அபூர்வப் பொருட்கள் மீட்பு

0
163

சிங்கப்பூரில் சீன மட்பாண்டங்களும் பல்வேறு கலைப்பொருட்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. இவை 14, 17-ம் நூற்றாண்டுகளில் விபத்துக்குள்ளான 2 கப்பல்களின் பொருட்கள்.

This content is for paid members only.
Login Join Now