என்னதான் செய்வது? | பொன் சுந்தரராசு சிறுகதைகள் ஒரு பார்வை

0
259

ழ்வழி சம்பந்தப்பட்ட ஆராய்ச்சி இடம் பெற வேண்டும்… அதற்கு மேல் உலகின் அனைத்துத் தமிழ் நூல்களும் இடம்பெறும் மிகப்பெரிய நூலகம்… எல்லாத் தமிழ் அமைப்புகளும் ஒரே இடத்தில் செயல்படும்படி மாடிகள். மொத்தத்தில் தமிழர் கோட்டமாக சிங்கப்பூர் தமிழர்களின் இதயமாக விளங்க வேண்டும்…”

This content is for paid members only.
Login Join Now