இயற்கை எனும் மாமருந்து | துணைப் பிரதமர் ஹெங் சுவீ கியட்

0
203

மருத்துவத்தில் பயன்படுத்தப்படும் 25% மருந்துகள் ‘ரெயின் ஃபாரஸ்ட்’ எனும் மழைக்காட்டின் தாவரங்களிலிருந்து வருகின்றன என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? அதுபோலவே, 70% புற்றுநோய் மருந்துகள் இயற்கையானவை அல்லது இயற்கையால் ஈர்க்கப்பட்டவையே!

This content is for paid members only.
Login Join Now