இனிக்கும் இளையர் இதழ் | பொன். சுந்தரராசு

0
95

அறிவுநிறை பிள்ளைகளைப் பார்த்து ‘மணியான பிள்ளை’ என்று மார்போடணைத்து மகிழ்வது மாந்தரின் மாண்பு. இந்த இதழில் ஒருவரல்ல, இருவரல்ல பத்து இரத்தினங்கள் தம் படைப்புகளின்வழித் தங்களது அறிவு ஞானத்தை வெளிப்படுத்தி மணியான பிள்ளைகளாய் ஒளிர்கின்றனர்.

This content is for paid members only.
Login Join Now