கு.அழகிரிசாமியும் மலாயாத் தமிழ் எழுத்தாளர்களும் | பால பாஸ்கரன்

0
249

மலாயா, சிங்கப்பூர்த் தமிழ்த் தினசரியில் இந்த அளவுக்குப் பிரபலமான, திறமையான தமிழ்நாட்டு எழுத்தாளர் ஒருவர் பணியாற்ற வந்து சேர்ந்தது இதுவே முதன்முறை. இதுவே கடைசிமுறையும் கூட.

This content is for paid members only.
Login Join Now